Telefon  +421 903 617 029

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

O akadémii

Poslanie

Poslanie, vízia a cieľ školy koučovania

  • Poslaním Akadémie koučovania je vytvárať príležitosť na rozširovanie poznania a posilniť praktické využívanie koučovania a koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach.
  • Našou víziou je podporovať zmenu, aby si ľudia viac uvedomovali svoje možnosti, mali odvahu formulovať a napĺňať svoje očakávania, ciele a preberali zodpovednosť za svoj život a kvalitu života celkovo.
  • Cieľom Akadémie koučovania je naplniť jej poslanie a víziu podľa etického kódexu, filozofie a štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov) a štandárd Slovenskej asociácie koučov.

Som členkou nasledovných profesijných organizácií a používam ich štandardy aj pri vzdelávaní: 

 

Akú príležitosť ponúkame? Vyberte si, či chcete

  • absolvovať ucelené odborné akreditované vzdelanie pre profesionálnu činnosť kouča
  • zdokonaľovať profesionálne koučovacie zručnosti a mať skúsenú podporu pri rozvoji a ceste k profesii kouča
  • doplniť a rozvinúť špecifické zručnosti, ktoré vás podporia pri používaní koučovacieho prístupu vo vašej praxi manažéra alebo odborníka
  • dopriať si čas na zváženie, prehodnotenie a sformulovanie nových zmysluplných očakávaní / cieľov /, nájsť možnosti a energiu na ich zrealizovanie
  • zmeniť to, čo vám už dlhšie nefunguje za niečo iné, čo vám bude viac vyhovovať a robiť radosť 

 

 

Ing. Eva Timková, PCC MKcS

Autorka a lektorka:

Medzinárodne certifikovaná profesionálna koučka, skúsená manažérka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania a jeho implementácie v rôznych oblastiach profesijnej praxe. 

S nadšením ďalej odovzdáva nadobudnuté teoretické a hlavne praktické poznatky o koučovaní a jeho možnostiach použitia pre posilnenie partnerského prístupu a spolupráce.

Inovatívnym a inšpiratívnym spôsobom dáva priestor na učenie sa tak, aby boli účastníci priamo spolutvorcami svojho procesu vzdelávania.

Ing. Eva Timková, PCC MKcS o koučovaní a koučovacom prístupe

Viac informácií

Absolventi

Akadémiu koučovania od roku 2011 absolvovalo viac ako 250 osôb, ľudí z rôznym profesijným zameraním a dôvodom účasti. Najčastejšie očakávania sú spojené s posilňovaním a rozvojom kompetencií potrebných v súčasnosti pri vedení ľudí  a zmena v smerovaní či už osobného alebo pracovného života.

V poslednom čase sa čoraz viac objavuje konkrétna potreba meniť spôsob komunikácie na viac partnerskú a podnecujúcu spoluprácu a vnútornú motiváciu. A to nielen v manažmente, ale výrazne aj v obchode, celkovo v službách a už aj v zdravotníctve a školstve.

Približne polovica účastníkov vstupuje do kurzu s tým, že sa potrebujú vnútorne posilniť a nájsť vhodné smerovanie pre ďalší život.

V spätnej väzbe po kurze a aj s odstupom času veľmi často zaznieva, že nielen kurz výrazne ovplyvnil ich ďalšie smerovanie v živote, ale hlavne posilnil a zmenil pohľad na seba a aj ostatných ľudí.

 

Referencie

 

Jesen20186
Jesen20185upr
Jar2017
IMG7709up-2
IMG57492
IMG5709
IMG2855
IMG0730
img
FotoM22015
AkademiaK-051
2414101924397390507012211700185885736375928n
20180817-IMG3934USS
20210910201106
20161003175914
20160625152107
08maj-002upr
KE2365
Karty
Jesen2018upr

Slovník pojmov

Koučovanie - je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život.

Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má urobiť, či zmeniť. Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Viac info

Koučovací štýl

- ak si majitelia firiem, manažéri a lídri, vedúci tímov osvoja princípy koučovania, koučovacie myslenie a koučovacie techniky v špeciálnych odborných kurzoch rozvoja koučovacích zručností a využívajú ich pri vedení ľudí a procesov – vtedy hovoríme o koučovacom štýle, ako o jednej z metód vedenia.

Lídrom pomáha koučovací štýl v tom, aby mali jasnú víziu kde svoj tím vedú a vedeli so svojimi ľuďmi túto víziu zdieľať, zaujímať sa o osobný prienik zúčastnených na jej spoločnom plnení. Vytvárajú im tiež priestor na participáciu v spôsobe a postupnosti plnenia dielčích cieľov a tým podporujú ich samostatnosť, kreativitu, angažovanosť a hlavne atmosféru vlastnej dôležitosti ako súčasti organizácie.

Charakteristickým pre tento štýl vedenia je podpora, profesionálny a osobnostný rast, partnerská spolupráca a spoločné smerovanie. Vytvára sa tým možnosť k oveľa väčšiemu využitiu potenciálu, ktorý tím má a ku kvalitnejšiemu výkonu a sebarealizácii jeho jednotlivých členov.  

Koučovací prístup

- ak si odborníci a špecialisti v rôznych oblastiach osvoja princípy koučovania, koučovacie myslenie a koučovacie techniky v špeciálnych odborných kurzoch rozvoja koučovacích zručností a využívajú ich v osobnom alebo profesionálnom živote – hovoríme o koučovacom prístupe.

Koučovací prístup používajú napríklad lektori, psychológovia, sociálni pracovníci, mentori, tréneri, personalisti, obchodníci, pedagógovia, konzultanti, ktorí chcú dosiahnuť, aby si s klientmi viac rozumeli. Každý, kto chce podporovať partnerskú spoluprácu a spolutvorbu. Ide o špeciálny spôsob zaobchádzania so sebou a okolím v smere zmysluplného progresu, ide o definovanie vlastných alebo spoločných cieľov so svojim okolím, nachádzanie kreatívnych riešení a formulovanie akčných krokov k realizácii očakávaných zmien.. Vedie k osobnému rastu, rozvoju líderských zručností, väčšej sebadôvere, zodpovednosti a zaangažovanosti na spoločnom záujme. Výsledkom býva väčšia radosť a úspešnosť v živote.

Koučovacia kultúra

- ak postupne vo firemnom kontexte jej vedenie a pracovníci získajú pozitívne skúsenosti a výsledky z osobného alebo tímového koučovania a postupne si osvoja princípy koučovania, koučovacie myslenie a koučovacie techniky v špeciálnych odborných kurzoch rozvoja koučovacích zručností a využívajú ich ako firemný štýl myslenia, komunikácie a konania – hovoríme o koučovacej kultúre.

Mentoring – je spôsob expertného poradenstva, ale aj partnerský profesionálny vzťah realizovaný skúsenejšou osobou. Mentor je prirodzená autorita, odborník s kvalitnými expertnými znalosťami a praktickými skúsenosťami v konkrétnej oblasti alebo pracovnej pozícii. Odovzdáva svoje expertné špecifické osobné skúsenosti, návody, postupy a rady pre fungovanie činností a procesov v tejto konkrétnej oblasti menej odborne zdatnému kolegovi alebo klientovi. Sleduje, kontroluje a koriguje proces učenia sa zvereného adepta.

Supervízia – je jedinečný partnerský profesionálny vzťah so skúseným vyškoleným kolegom, ktorý umožňuje profesionálom pôsobiacim hlavne v pomáhajúcich profesiách dopriať si bezpečný a podnetný priestor pre podporu, nové inšpirácie a povzbudenie.  Supervízor s použitím všetkých svojich dostupných zdrojov pomáha supervidovanému cez lepšie porozumenie a nájdenie nových významov postúpiť na ďalšiu úroveň porozumenia sebe a tým aj jeho zverencom. Umožňuje mu to ísť za hranice bežného poznaného a ďalej rozvíjať vlastné zdroje tak, aby mohol plnohodnotne a vyrovnane vykonávať svoju prácu.  

Poradenstvo – je spôsob expertného vzťahu, ale aj partnerský profesionálny vzťah realizovaný osobou s vyššou odbornosťou alebo skúsenosťami v určitej konkrétnej oblasti. Je odborník na to, čo klient zvyčajne nevie. Poradca zhodnotí situáciu a navrhne hotové expertné riešenia a ponúka rady a postupy na vyriešenie situácie. Mal by mať vysoko kvalitné odborné znalosti, skúsenosti a zdroje (vlastné aj cudzie), odkiaľ čerpá pri poskytovaní služieb. Zvyčajne ponúka podrobné informácie, hotové riešenia a koncepty, ktoré fungovali v iných prípadoch.

Trénerstvo – tréner je odborník na vedenie vzdelávacieho procesu, ovláda rôzne poznatky. Ponúka svoje vedomosti, skúsenosti a odovzdáva techniky a návody pri vytváraní a zdokonaľovaní požadovaných zručností klienta. Pracuje so skupinou podľa zadania zadávateľa, pričom nie je isté, v akom rozsahu to jednotlivý účastníci potrebujú a čo z toho budú používať. Cieľom je odovzdať vlastné skúsenosti, naučiť určitú metódu alebo pomôcť získať konkrétne schopnosti či zručnosť tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaných výsledkov.