O NÁS

AKADÉMIA KOUČOVANIA je KOUČOVACIA ŠKOLA -  priestor pre osobný a profesijný rast ľudí z podnikovej, štátnej a súkromnej praxe. Od roku 2011 je tu vzdelávaco - rozvojová platforma pre vás, ktorí si uvedomujete, že potrebujete odbornú podporu na ceste k zmene. Hlavnou metódou, ktorá je nositeľom zmeny je koučovanie a koučovací prístup. Bola vytvorená a je realizovaná v duchu štandárd a princípov koučovania tak, ako ich pre toto odvetvie stanovuje ICF (Medzinárodná feredácia koučov). Autorkou a realizátorkou aktivít je profesionálna koučka, Ing. Eva Timková, PCC a jej hostia.

VZOSTUP VĎAKA TECHNIKE !!!

Sme tu pre:

1)   ľudí, ktorí objavujú nové povolanie kouča a chcú byť v ňom profesionáli - ODBORNÉ UCELENÉ VZDELANIE KOUČA

2)   pre manažérov, ktorí si uvedomujú, že v zmenenej dobe sa starými metódami progres neudrží - VZDELÁVACO ROZVOJOVÝ PROGRAM KOUČOVACIEHO PRÍSTUPU VO VEDENÍ ĽUDÍ A PROCESOV

3)   pre odborníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje možnosti a dosiahnuť, aby si s klientmi viac rozumeli - VZDELÁVACO ROZVOJOVÝ PROGRAM NA DOPLNENIE INTERAKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE KOUČOVACÍM PRÍSTUPOM

 

UCELENÉ ODBORNÉ VZDELANIE V KOUČOVANÍ:

„Urob niečo pre svoju budúcnosť – získaj Slovenskou asociáciou koučov akreditované odborné vzdelanie: "Koučovanie  filozofia a spôsobilosť", ktoré je akceptované ICF."

ROČNÍK 2021 !!!              JESENNÝ KURZ KOUČOVANIA                     ŠTART 24. oaugusta 2021 - Košice !!!                             REZERVUJTE SI MIESTO !!! 

V dnešnej dobe sa už menej často stane, že máme možnosť byť pri vzniku a rozvoji nového povolania. Jedným z najmladších povolaní je aj profesia - kouč. Jej začiatky spadajú do osemdesiatych rokov minulého storočia, odkedy sa postupne zviditeľnila a dopyt po nej prudko stúpal. V priebehu polovice deväťdesiatych rokov sa dopyt strojnásobil a dnes koučovanie takmer v každej časti sveta, podľa prieskumov, patrí k najprogresívnejším priemyslom. Okolo roku 2000 sa objavujú na Slovensku prví koučovia a pojem koučovanie sa aj u nás presúva od športu aj do manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Kouč je nová progresívne sa rozvíjajúca profesia.

Čo je koučovanie?

Podľa definície ICF je koučovanie: "Partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál."
Whitmore difinuje koučovanie takto: "Koučovanie prináša pozitívne výsledky najmä preto, že vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory i dôvery a používa špecifické prostriedky v štýle komunikácie."
Koučovaný nezískava fakty od kouča, ale s pomocou kouča ich sám nachádza.

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 Rádio Regina: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Kto je kouč?

Kouč je spolupracujúca osoba, ktorá profesionálnym vybavením a prostriedkami napomáha osobe alebo tímu dosiahnuť lepšie výsledky vo zvolenej oblasti. Koučovia spolupracujú s majiteľmi a manažérmi firiem, s tímlídrami a ich kolektívmi. V určitom časovom úseku sprevádzajú ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje vzťahy, rozhodujú sa o novej kariére alebo si chcú život usporiadať tak, aby bol príjemnejší, radostnejší a vyváženejší. Najčastejšie sa koučovanie využíva pri vzdelávaní a rozvoji potenciálu pracovníkov všetkých úrovní. V podnikovej praxi sa prvky koučovania využívajú pri vedení ľudí. Koučovací štýl sa stáva nosným spôsobom premýšľania, komunikácie a konania v mnohých firmách, organizáciách a vzdelávacích inštitúciách. Koučovaniu sa venujú koučovia profesionáli, koučovanie a koučovací štýl využívajú aj majitelia firiem, manažéri a lídri, personalisti, vzdelávači, vedúci tímov a každý, kto potrebuje definovať vlastné alebo spoločné ciele so svojim okolím, nachádzať kreatívne riešenia a formulovať akčné kroky k realizácii očakávaných zmien.

Koučovanie pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii.
Počas procesu koučovania sa:

  • prehlbuje schopnosť učiť sa (z vlastných skúseností),
  • zvyšuje efektívnosť a výkonnosť, 
  • zlepšuje kvalita života.

Aké podmienky mala spĺňať osoba, ktorá chce v tomto povolaní pôsobiť?

Profesia koučov je na Slovensku odborne zastrešená zahraničnými profesijnými združeniami (napr. ICF, PCO) a Slovenskou asociáciou koučov (SAKO). Najdôležitejšími predpokladmi výkonu profesie, ktoré sú presne definované štandardmi ICF, je dodržiavanie etického kódexu, nadobudnutie koučovacích kompetencií a praktický výkon koučovacej praxe. Zvyčajne prvým krokom je absolvovanie kurzu, kde sa dajú nadobudnúť vedomosti, zručnosti, praktické skúsenosti a získať nástroje potrebné ku koučovaniu. Jedným z ucelených programov, ktorý poskytuje ucelený rozvoj koučovacích kompetencií a tým získanie uvedených predpokladov ku koučovaniu je Akadémia koučovania. Pozostáva zo základného, dvojmodulového kurzu "Koučovane - filozofia a spôsobilosť" a troch, prípadne aktuálne ďalších dopĺňaných nadstavbových kurzov. Jednotlivé kurzy sú zostavené ako samostatné moduly.

 

KOUČOVACÍ PRÍSTUP

„Urob niečo pre svoju profesionálnu budúcnosť  – posilni to, čo už máš o špecifický partnerský spôsob aktivizujúceho zaobchádzania s ľuďmi - koučovací prístup v praxi manažéra a odborníka."

 

24.8. štartuje JESENNÝ ROČNÍK 2021 !!!                 REZERVUJTE SI MIESTO !!! 

Po ukončení základného kurzu získa jeho absolvent komplexný pohľad na proces koučovania, nadobudne potrebné koučovacie kompetencie, bude vedieť prakticky využívať koučovacie nástroje vo svojej práci. Nové a posilnené zručnosti užitočne využije v praxi aktívnej v komunikácii s luďmi v rôznych oblastiach, prípadne ako človek riadiaci ľudí a procesy.

Čo je koučovací prístup?

Koučovací prístup je metóda riadenia ľudí, ktorá účinnejšie využíva potenciál ľudí a odbúrava neproduktívne obmedzenia. Náš potenciál je skutočne oveľa väčší, ako ten, ktorý sa bežne prejavuje v našom denno-dennom konaní. Pomôžeme vám rozšíriť vaše uvažovanie o ľuďoch nie na základe ich výkonu, ale z hľadiska ich potenciálu!!! Ide o špecifický partnerský spôsob zaobchádzania so sebou a okolím v smere zmysluplného progresu. Využíva spolutvorbu na dosiahnutie spoločného cieľa. Vedie k osobnostnému rastu, rozvoju líderských zručností, väčšej zodpovednosti a zaangažovanosti na spoločnom záujme. Výsledkom je vyšší výkon, väčšia kvalita práce a aj života.

Ako to vyzerá na začiatku?

Príklad z praxe absolventa kurzu "Koučovací prístup v praxi manažéra":

Peter: "Vediem čisto ženský koletív. Dvere sa mi nezatvárali, stále odo mňa niečo potrebovali, pýtali, chceli riešiť! Neuveriteľne ma to už zaťažovalo. Bol som z toho podráždený, furstrovaný a už som sem - tam aj pokričal. Uvedomil som si, že sa im začínam vyhýbať. Nemal som chuť a ani silu sa tým všetkým zaoberať. Prejavilo sa to aj na mojom zdraví, hlavne potiaže s chrbticou. No hustá atmosféra. Počas kurzu som si začal viac a viac uvedomovať, že je to v prvom rade na mne. Namiesto odpovedí a hotových riešení, ktoré aj tak nie vždy prijali a použili, som sa začal viac ale aj inak pýtať. Inak a so záujmom o čo konkrétne im ide, čo v tomto smere už podnikli a čo ešte môžu skúsiť. Pár minút. Dosť iný výsledok a aj nečakané pokračovanie."