O AKADÉMII

3. Modul – Transformačné koučovanie

Rozsah a priebeh modulu:
vzdelávaco - rozvojový program, spolu 46 hodín, z toho 38 hod priama interaktívne stretnutia s lektorom, zamerané na ďalší rozvoj 11 kľúčových kompetencií kouča a podporu pri zvládaní zmeny. Je vhodný pre každého, kto hľadá spôsob, ako zmeniť pohľad na seba, svoje okolie a vedome ovplyvniť kvalitu svojho života. 

Kurz prebieha v dvoch stretnutiach, prvé 3 - dňové (zvyčajne štvrtok - sobota) a po 3 - 4 týždňoch druhé stretnutie je 2- dňové (piatok - sobota). Ak sa rozhodnete pre certifikáciu v ukončení kurzu, zvyšok času je práca s odbornou literatúrou, koučovacie stretnutia mimo kurzu a mentorované koučovacie stretnutia. 

Skupina max 12 ľudí.

Po ukončení modulu budete:

 • vedieť viesť transformačnú konverzáciu
 • pomôcť klientovi a sebe nájsť význam a hodnoty v cieľoch
 • odhaliť zdroje a napomôcť odstrániť vnútorné prekážky
 • vedieť napomôcť stanoviť si priority a rozhodnúť sa
 • spoznávať spôsoby a návyky myslenia 
 • rozlišovať hlbší význam a ciele v koučovaní
 • mať skúsenosti s ďalšími nástrojmi nápomocnými v zmene
 • viac poznať seba a svoje ciele
 • mať merateľne rozvinutejšie koučovacie kompetencie (11 kompetencií podľa ICF)

Učebný plán modulu:

Transformačná konverzácia, Vnútorné prekážky a pomoc pri eliminácii vnútorných nepriateľov, Hodnoty a ich vplyv pri koučovaní, Štádiá zmeny a úloha kouča. Spätná väzba, Selfmanažment a sebareflexia kouča – rozvoj kompetencií.

Získané poznatky použijete:

 • profesionálne transformačné koučovanie
 • posilnenie zaangažovanosti pre plnenie očakávaných cieľov
 • na objavovanie oblastí rozvoja a zdokonaľovanie procesov
 • efektívnejšie využitie potenciálu a schopností ľudí
 • pri plánovaní a riadení zmeny
 • rozšírenie pohľadu na seba a ľudí okolo seba, ich potrieb a motivácie

Cena za kurz:

150,- € / deň, t.j. spolu za celý 5 dňový modul 750,- € (bez certifikácie). 
V cene je: účasť na kurze, materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie.

Zľava 10% pri platbe za celý modul cez účet min 10 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €

Povinnosti k získaniu certifikátu:

 • práca s odbornou literatúrou
 • koučovacie rozhovory
 • 2x mentorovaný koučovací rozhovor  – poplatok mimo ceny za kurz (75,- Eur/hod)

späť na zoznam modulov